Verslag Gemeenteraad 7 februari 2022

Op 10 februari 2022
Gemeenteraad

Hopelijk een laatste digitale GR waarbij de beperkte agenda toch aanleiding gaf tot een aantal boeiende debatten.

Zoals gewoonlijk werd de GR ingeleid met een corona-hoofdstuk. De omikron-variant blijkt ook in Kortenberg lelijk te hebben huisgehouden, en hierbij werden onze woonzorgcentra harder getroffen.  De vaccinatiecampagne haalt de vooropgestelde doelen – een pluim voor de vele vrijwilligers-  maar jammer genoeg werd het VC Colomba geconfronteerd met fouten in aangeboden dosissen voor 7 kinderen (op zaterdag 5 februari). Menselijke fouten kunnen altijd gebeuren maar deze missers zijn te betreuren. We hopen dat de nodige procedures en protocollen worden aangescherpt, en hebben vanuit de N-VA fractie ook gewezen op de noodzaak van correcte en volledige informatie naar de betrokken ouders.

Verdere aandachtspunten uit deze GR:

  • Het reglement voor het gebruik van een repetitieruimte in het Berkenhof werd opgeheven. Raadslid Melody gaf aan dat er wel degelijk nood aan is, en vroeg naar de plannen om alsnog een repetitieruimte in te richten. Onze fractie onthield zich dan ook op dit punt en is in afwachting van de realisatie van een nieuwe ruimte voor de beginnende Kortenbergse groepjes.

  • Vervolgens werden subsidiereglementen goedgekeurd voor vochtbestrijding van kelders en opvang en hergebruik van hemelwater. N-VA steunde deze voorstellen, maar gaf wel aan dat dit maar een klein onderdeel mag zijn van een integrale aanpak in het kader van hemelwater- en droogteproblematieken. Bovendien zouden ook ondernemingen kunnen aangesproken worden, wat momenteel niet voorzien is in deze reglementen.

  • Het project binnengebied Brouwerijstraat stuit op heel wat weerstand en bezorgdheden van de buurt. Toch besliste het CD&V – Open VLD bestuur om een voorstel tot bepalen van de inplanting van de publieke doorsteek voor dit project goed te keuren. Voor onze fractie, hierin gevolgd door de voltallige oppositie, betekent dit echter een voorafname op een omgevingsvergunning en een gunst naar de projectontwikkelaar toe. Terwijl de buurtbewoners (en de gemeenteraad) met zeer veel vragen blijven zitten, en terecht bezorgd zijn om toekomstige impact van het project en deze beslissing op hun eigendom. De N-VA fractie stemde dan ook tegen dit voorstel, en hoopt dat het schepencollege bij de goedkeuring van omgevingsvergunning wel rekening houdt met de mening van de Kortenbergenaar.

Vanuit de N-VA fractie werden 3 bijkomende punten ingediend:

  • Op vraag van raadslid Hans naar de resultaten van de taalscreeningstesten (zogenaamde Koala-testen) in de Kortenbergse Gemeentelijke Basisscholen kwam het ontluisterende antwoord dat in GBS de Regenboog maar liefst meer dan 30% van de gescreende kleuters bijkomende taalondersteuning nodig hebben. Dit ligt ver boven de Vlaamse gemiddelden en is zelfs vergelijkbaar met de situatie in Brussel. Dit hoort alarmerend te zijn en vergt onmiddellijke actie. Eerst en vooral voor de kleuters met taalachterstand zelf, die alle kansen horen te krijgen. Maar daarnaast ook voor de kwaliteit van het onderwijs in onze lagere scholen.

  • N-VA vroeg naar de reden waarom Kortenberg zich niet had ingeschreven in het project van VLAIO (Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen) om acties rond versterken van de handelskern te begeleiden. Uit het antwoord van de schepen van Lokale Economie bleek dat Kortenberg de deadline voor inschrijving had gemist, maar bereid is om op onze vraag in te gaan om bij een volgende selectie wel deel te nemen. Jammer dat Kortenberg voorlopig hier de boot gemist heeft. De verschraling van het handelsaanbod in onze gemeente gaat maar door, en de recente voorstellen voor dorpskernvernieuwing vormen ook geen echte stimulans voor de handelaars en ondernemers in onze deelgemeenten.

  • Raadslid Bart vroeg naar de stand van zaken en de concrete cijfers over de (nood aan) laadinfrastructuur in Kortenberg voor elektrische wagens. Er kwam een uitvoerig antwoord waaruit blijkt dat - uiteraard -  het aantal elektrische wagens ook in onze gemeente aan een opmars bezig is. Wel bleek dat men op vlak van concrete uitwerking van klimaatambities vanuit het gemeentebestuur nog teveel naar anderen kijkt, waar men mag verwachten dat een gemeente zelf een voorbeeldfunctie zou opnemen. Hier bleven we dus op onze honger zitten. Wordt zeker vervolgd.

Tenslotte was er nog een voorstel van de Groen-fractie om ook in Kortenberg een regenboogzebrapad aan te leggen. Uiteraard geen prioriteit voor ons maar aangezien de symboliek in het voorstel werd uitgebreid naar het beleven en naleven van de Kortenbergse Charterprincipes, kon onze fractie in het voorstel meegaan. Het gemeentebestuur wrong zich echter in heel wat enerzijds-anderzijds bochten om uiteindelijk het idee af te wijzen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is