Verslag Gemeenteraad 27 juni 2022

Op 30 juni 2022
Gemeentehuis

De laatste gemeenteraad voor de zomervakantie, maar toch voldoende materiaal om nog eens een avondje gezond-kritisch oppositiewerk af te leveren vond onze N-VA fractie.

 • Als belangrijkste agendapunt werd de aanpassing van Meerjarenbegroting behandeld. En dit was een pijnlijke oefening, zoals N-VA al herhaaldelijk had voorspeld. Naar gewoonte werden projecten uitgesteld en budgetten geschrapt: nieuw sportcomplex, sporthal Erps, renovatie Vannetelbosch, bouw van noodwoningen, rioleringen in den Tomme… Allemaal projecten met veel lawaai aangekondigd, maar die niet meer zullen uitgevoerd worden en waarvoor de middelen voor later er ook niet zullen zijn.

  Alle budgettaire ruimte wordt opgesoupeerd, zelfs zonder dat een correcte impact van inflatie, index-aanpassingen en stijgende energieprijzen werd ingecalculeerd.. Het managementteam nam trouwens de kritiek van N-VA rond de personeelsproblematiek over, en stelde dat de capaciteit om projecten uit te voeren echt in het gedrang komt.

  Wat gebeurt er dan wel? De petanquetempel aan Colomba wordt weer wat duurder, en kost nu al bijna 2,5 mio EUR. En de verkoop van kleuterschool in Meerbeek staat nog altijd gepland, een verkoop die de N-VA fractie echt niet goed vindt.

  Fractievoorzitter Hans kon niet anders dan besluiten dat deze begroting Kortenberg niet voorbereidt op de volgende moeilijke jaren, noch financieel noch naar operationele, exploitatie. En dat is jammer, want Kortenberg verdient beter.

 • De plannen voor dorpskernvernieuwing van Erps-Kwerps lagen ter stemming voor. Ten opzichte van de initiële plannen werden enkele verbeteringen aangebracht, “maar is dit nu wat onze inwoners echt verwachten van de dorpskernvernieuwing” vroeg fractievoorzitter Hans zich af? Dit moet meer zijn dan enkel ontharding en vergroening en zou als project voor de volgende generaties moeten uitgaan van een dialoog met onze inwoners, met als doel om het maatschappelijk weefsel te versterken en om een dorp te stimuleren om te verenigen, te ontmoeten, te ondernemen en te ontspannen. En dat is voor N-VA duidelijk niet terug te vinden in deze plannen. Er is geen enkele aanzet om nieuwe handelaars, nieuwe horeca aan te trekken. Voorzieningen die nochtans echt noodzakelijk zijn, zeker wanneer dit bestuur van Erps en Kwerps dan nog eens hoogdynamische kernen wil maken. Het radicaal wegwerken van parkeerplaatsen is hier een voorbeeld van. Verder is het zeer jammer dat de vernieuwing in Erps de zuidkant van het plein niet meeneemt, zodat het uniforme aanzicht dat de ontwerper voor ogen had, niet gerealiseerd zal worden. In Kwerps hadden wij gehoopt dat de kerk van Kwerps ontsloten werd naar het plein en een centrale rol zou kunnen opnemen in het dorpsleven. Een gemiste kans!

 • Vanuit de oppositie (N-VA en Pro KNV) werd aangedrongen op een spoedoverleg over het luchthavendossier. Dit naar aanleiding van de berichtgeving dat in de Envisa studie – door Ecolo minister Gilkinet besteld – weer een lans gebroken wordt voor de verlenging van de 25L startbaan met alle gevolgen voor leefbaarheid van Humelgem en Erps-Kwerps. Een krachtig signaal, correcte informatie en actualisatie van het minderhinderplan is wat onze inwoners mogen verwachten. Uiteindelijk, maar niet van harte, zal het bestuur dan toch een dergelijk spoedoverleg organiseren.

 • Wat het reglement rond organisatie van evenementen betreft, wees N-VA raadslid Bart op de bijkomende administratie en planlast die dit reglement met zich meebrengt voor onze verenigingen, en zeker onze jeugdverenigingen. Uiteraard moeten er de nodige veiligheidsvoorschriften zijn, maar een bestuur moet er ook voor zorgen dat onze inwoners, en onze jongeren, gestimuleerd worden om te organiseren en ondernemen. Dat evenwicht vonden wij niet terug in het voorgestelde reglement.

Stond ook nog op de agenda:

 • Rond aanpak van fietsinfrastructuur werden een aantal plannen en raming van kosten ter goedkeuring voorgelegd. Op vraag van collega Bart op welke basis de lijst van projecten werd opgesteld, kwam niet echt – en naar gewoonte - een antwoord. Zo werd in begin van de legislatuur al aangegeven dat de Stationstraat zou worden heringericht, oa met fietssuggestiestroken, maar blijkbaar is dit geen prioriteit meer.

 • Een subsidiereglement werd voorgesteld voor het gebruik van herbruikbare bekers door verenigingen. Raadslid Wim rekende even voor wat dit kon betekenen, tot 50.000 bekers te huren door één enkele vereniging. Hoewel N-VA uiteraard het gebruik van herbruikbare bekers ondersteunt, is dit reglement niet op maat van onze gemeente geschoeid, en ontbreekt de stimulans om echt bewust om te gaan met subsidies.

 • Een gemeente moet een “gevonden voorwerpen” reglement hebben. Maar je kan dat natuurlijk op verschillende manieren invullen. De door het bestuur voorgestelde procedure getuigt van een doorgedreven regulitis, een ziekte waarvoor we echt horen op te letten.

Ook dat nog:

 • Opnieuw stelden we vast dat de notulen die voorgelegd werden geen correcte weergave zijn van wat er feitelijk in de GR beslist werd (GR 23 mei: samenwerkingsovereenkomst met Bertem). Hiermee geconfronteerd gaf het gemeentebestuur aan dat we maar moesten luisteren naar het audio-zittingsverslag voor de juiste informatie. Kan tellen wat transparantie en deugdelijk bestuur betreft …

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is