N-VA drukt stempel op Beleidsplan voor Kortenberg 2014 – 2019

Op 10 februari 2014

De gemeenteraad van 2 december 2013 keurde het beleidsplan voor 2014 – 2019 goed. Dit beleidsplan bevat heel duidelijk de accenten waar wij als N-VA Kortenberg voor staan, en is de vertaling van hoe de kracht van verandering ook in onze gemeente tot uiting komt.

* Verantwoord financieel beleid: onder impuls van onze N-VA schepenen werd een sluitend meerjarenplan voorgelegd dat uitgaat van bewust en verantwoord omgaan met de beschikbare middelen, meer dan ooit ruimte creëert voor investeringen en dit zonder belastingverhogingen, net zoals we beloofden in ons verkiezingsprogramma.

* Kwaliteit en efficiëntie van dienstverlening: volgend op een vanuit N-VA gevraagde externe doorlichting werd een toekomstplan uitgewerkt waarbij er bv. door een doorgedreven samenwerking tussen gemeente en OCMW gewerkt wordt aan het optimaliseren van gemeentelijke dienstverlening door op een meer bewuste en efficiënte manier met mensen en middelen om te springen.

* Vlaams karakter Kortenberg: het Kortenbergse gemeentebestuur heeft zich heel duidelijk gedistantieerd van de samenwerking onder de noemer “Brussel Hoofdstedelijke Gemeenschap”. Verder voorziet het gemeentebestuur in middelen voor nieuwe, bijkomende initiatieven om Nederlands onderwijs te voorzien voor anderstaligen en zetten wij heel duidelijk in op inburgering.

* Kracht van Verandering: In het bestuur wordt resoluut gekozen voor een gewijzigd beleid qua ruimtelijke ordening en openbare werken. De werken die we doen (zoals nu bv gestart in de Karter-straat), doen we volledig en goed, weg van het verkiezingsasfalt-beleid. Verder durven we ook te investeren in jeugd en onderwijs, en wel op de plaatsen waar het nodig is. Zo wordt er de volgende jaren geïnvesteerd in een nieuwe school in Meerbeek, een uitbreiding van de Chiro-lokalen in Everberg, in rioleringswerken op de Tomme en in Vrebos, …

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is